Thiết kế thi công hồ bơi Tổ 8 Ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Phú quốc,  Kiên Giang 

Thiết kế thi công hồ bơi Tổ 8 Ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Phú quốc,  Kiên Giang

Thiết kế thi công hồ bơi Tổ 8 Ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Phú quốc,  Kiên Giang

Thiết kế thi công hồ bơi Tổ 8 Ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Phú quốc,  Kiên Giang

Thiết kế thi công hồ bơi Tổ 8 Ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Phú quốc,  Kiên Giang

Thiết kế thi công hồ bơi Tổ 8 Ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Phú quốc,  Kiên Giang

Thiết kế thi công hồ bơi Tổ 8 Ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Phú quốc,  Kiên Giang