Thiết kế thi công hồ bơi Hẻm Cầu Bà Phòng, Cửa Lấp, Dương Tơ, Dương Đông, Phú Quốc

Thiết kế thi công hồ bơi Hẻm Cầu Bà Phòng, Cửa Lấp, Dương Tơ, Dương Đông, Phú Quốc

Thiết kế thi công hồ bơi Hẻm Cầu Bà Phòng, Cửa Lấp, Dương Tơ, Dương Đông, Phú Quốc

Thiết kế thi công hồ bơi Hẻm Cầu Bà Phòng, Cửa Lấp, Dương Tơ, Dương Đông, Phú Quốc